IBIDEN HUNGARY KFT.
Kapcsolat

Cím:

IBIDEN HUNGARY Kft.

2336 Dunavarsány, Ipari park
Neumann János u. 1

06-24/501-300

06-24/501-305

Megközelíthetőségünk tömegközlekedéssel:

Szigethalom, Autógyári elágazás buszmegállóból gyalogosan

Tanúsítványok

ISO TS Audit

Vállalatunknál 2015 augusztusában végezték el a soron következő felülvizsgálati auditot az SGS csoport szakemberei, melynek során a minőségirányítási rendszerünk hatékonyságát, illetve gyakorlati alkalmazását vizsgálták az ISO TS 16949:2009 szabvány követelményeit figyelembe véve.

Az autóipari beszállítói láncban elhelyezkedő vállalatoknak, a világon valamennyi autógyár által elfogadott és a beszállítóktól megkövetelt ISO/TS szabványra épülő rendszert kell működtetniük. A tanúsítás a követelményeknek való megfelelés bizonyításához elengedhetetlen eszköz, amit egy független fél által végzett sikeres audit esetén érhetünk el. A tanúsítási folyamatnak több lépése van, az első a tanúsító audit, amelyre 2006 nyarán, a minőségirányítási rendszer kiépítését követően került sor vállalatunknál. A tanúsítványt három éves érvényességgel állítják ki. Ez idő alatt a rendszer működését a tanúsító cég évente ellenőrzi, és megújítja a tanúsítványt, amennyiben nem találnak rendellenességet. Az IBIDEN Hungary Kft. már túl van három felülvizsgálati auditon és egy megújító auditon, amely 2009-ben volt.

ISO 14001 és OHSAS 18001

Az IBIDEN Hungary Kft vásárlói joggal várják el vállalatunktól, hogy egyértelműen bizonyítsa ne csak termékeinek magas színvonalát, megbízhatóságát, hanem az előállítás környezetkímélő módját is. Ennek napjainkra intézményesült eszköze a minőségügyi rendszerszabványokhoz hasonlóan, a közös elvek alapján kialakított ISO 14000 és OHSAS 18001 szabványsorozat. A független fél által tanúsított környezetközpontú irányítási rendszerek hazai és nemzetközi szinten is elfogadott bizonyítékát jelentik a környezetkímélő, környezettudatos vállalati magatartásnak.

Az IBIDEN Hungary Kft. elkötelezettséget vállalt környezeti teljesítményének folyamatos javítására, a környezet terhelésének megelőzésére, valamint az ISO 14001 szabvány szerinti Környezetközpontú Irányítási Rendszer működtetésére. Ezen célok megvalósításának érdekében 2006 augusztusában kezdte el kiépíteni a Környezetközpontú Irányítási Rendszerét, mely rendszer kiépítését követő tanúsításra 2007. április hónapban került sor.

Az IBIDEN Hungary Kft. a Környezetközpontú Irányítási Rendszerének fenntartását kiemelt fontosságú feladatának tartja, a működtetéséhez szükséges erőforrások folyamatos rendelkezésre állását biztosítja. A rendszer működésének bizonyítéka az éves gyakorisággal megtartott eredményes felülvizsgálati auditok, valamint 2014. augusztusban és szeptemberben sikeresen lezajlott újratanúsító auditok.

Környezeti politika

Engedélyezett Gazdálkodó (AEO)

Az ún. engedélyezett gazdálkodók (Authorised Economic Operator - AEO) alatt speciális státusszal rendelkező gazdasági szereplőket értünk. Ez egy olyan speciális státusz, mely alapján a vámhatóság az engedélyezett gazdálkodót megbízható partnerének tartja és ezért a vámügyeinek intézése, illetve vámkezelései során számos kedvezményt kap a vámhatóságtól. Az EU valamely tagállamának vámhatósága által megadott AEO státuszt az EU valamennyi tagállama automatikusan elismeri.

Vállalati adatok
Elnök:
SUZUKI Ayumi
Cím:
2336, Dunavarsány Ipari Park, Neumann János u. 1.
Alkalmazottak:
2750 fő
Jegyzett tőke:
36.611.914 EUR
Részvényesek
IBIDEN European Holdings B.V. (Hollandia) 99% IBIDEN Co. Ltd (Japán központ) 1%
1. épület
Épület:
25.000 m2
Földterület:
60.000 m2
2. épület
Épület:
30.000 m2
Földterület:
92.000 m2
3. épület
Épület:
30.800 m2
Földterület:
82.060 m2
4-1 épület
Épület:
9,444 m2
Földterület:
29,795 m2
4-2 épület
Épület:
23.027 m2
Földterület:
67.095 m2
Technical Center
Épület:
3.000 m2
Földterület:
110.000 m2
Adatbiztonság
ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT (KIVONAT)

Az IBIDEN Hungary Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő) belső adatkezelési folyamatainak nyilvántartása és az érintettek jogainak biztosítása céljából az alábbi Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot alkotja.

1. A szabályzat célja és hatálya

Az IBIDEN Hungary Gyártó Kft. jelen szabályzat megalkotásával biztosítja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (a továbbiakban: Infotv.) 15. §-ában meghatározott érintetti tájékoztatáshoz való jog megvalósulását. Jelen szabályzattal Adatkezelő biztosítani kívánja a nyilvántartások működésének törvényes rendjét, az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, meg kívánja akadályozni az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, és azok jogosulatlan megváltoztatását, illetve nyilvánosságra hozatalát. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed Adatkezelő minden szervezeti egységénél folytatott valamennyi olyan folyamatra, amely során az Infotv. 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul. A szabályzat időbeli hatálya 2015. április 20-tól visszavonásig tart.

2. Fogalmak

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

Különleges adat: - a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

- b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

Bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetőleg a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

- Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől;

Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

Személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

3. Az adatkezelések szabályai

Adatkezelő eljárásai során csak és kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján végez adatkezelést, így különösen:

Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kerül sor. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének.

Adatkezelő személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

Adatkezelő személyes adatot csak az érintett előzetes – különleges személyes adat esetén írásbeli – hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel.

Adatkezelő az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

Adatkezelő szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak és Adatkezelő megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni.

Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy Adatkezelő által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni, vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.

Az Adatkezelő megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozó adatvédelmi kötelezettségeket az adatfeldolgozóval kötött megbízási szerződésben érvényesítendők.

4. Adatkezelő adatvédelmi rendszere

Az Adatkezelő munkatársai munkája során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

Adatkezelő adatvédelmi rendszerének felügyeletét az ügyvezetők látják el egy általuk kinevezett vagy megbízott adatvédelmi felelős útján.

5. Adatbiztonsági szabályok

A személyes adatok biztonsága érdekében az alábbi intézkedéseket és garanciális elemeket alkalmazza Adatkezelő:

- a számítógépen található adatokhoz csak érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal - legalább felhasználói névvel és jelszóval – lehet csak hozzáférni, a jelszavak cseréjéről Adatkezelő rendszeresen gondoskodik;

- az adatok bármely változtatása nyomon követhetően naplózásra kerül;

- a hálózati kiszolgáló gépen (a továbbiakban: szerver) tárolt adatokhoz csak megfelelő jogosultsággal és csakis az arra kijelölt személyek férhetnek hozzá; - amennyiben az adatkezelés célja megvalósult, az adatkezelés határideje letelt, úgy Adatkezelő biztosítja, hogy az adatot tartalmazó fájl visszaállíthatatlanul törlésre kerüljön, az adat újra vissza nyerhető ne legyen;

- a személyes adatokat kezelő hálózaton a vírusvédelemről folyamatosan gondoskodik;

- a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközökkel, azok alkalmazásával megakadályozza illetéktelen személyek hálózati hozzáférését.

- a dokumentumokat jól zárható, száraz, tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel ellátott helyiségben helyezi el;

- a folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékesek férhetnek hozzá; - Adatkezelő adatkezelést végző munkatársa a nap folyamán csak úgy hagyhatja el az olyan helyiséget, ahol adatkezelés zajlik, hogy a rá bízott adathordozókat elzárja, vagy az irodát bezárja;

- amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálásra kerülnek, a digitálisan tárolt dokumentumokra irányadó biztonsági szabályokat alkalmazza Adatkezelő.

6. Az érintettek jogainak érvényesítése

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését Adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

Adatkezelő a beérkezett kérelmet, illetve tiltakozást köteles a beérkezéstől számított 3 napon belül továbbítani az adatkezelés szempontjából feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetőjéhez, aki az érkezésétől számított legkésőbb 15 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 5 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést Adatkezelő csak az Infotv. 15. § (5) bekezdésében meghatározott esetben számít fel.

Adatkezelő kérelmet csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében vagy a 19. §-ában meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor. A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő szervezeti egység vezetője – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törléséről. Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt az Infotv. 21. § (2) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.

Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, illetve nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Adatkezelő megnevezése: IBIDEN Hungary Gyártó Kft.

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 13-09-106413

Adatkezelő székhelye: 2336 Dunavarsány, Neumann János utca 1.

Adatkezelő e-elérhetősége: henriett_kanicsar@ibiden.com

Adatkezelő képviselői: dr. Kanicsár Henriett

Az érintett az Adatkezelő adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

honlap: www.naih.hu

7. Munkára jelentkezők adataival és a honlap üzemelésével kapcsolatos adatkezelés

7.1. Az adatkezelés helye: 2336 Dunavarsány, Neumann János utca 1.

Esetleges álláshelyekre önéletrajzok postai és elektronikus úton érkeznek. Az önéletrajzokat a társaság munkaterületekre lebontva kategorizálja a későbbi felhasználásig.

Minden, a cég előtt feltárt önéletrajz esetében az adatkezelésre az Infotv. 6. § (6) ad jogalapot („az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell”).

adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-80298/2014.

adatkezelés célja: a megüresedő álláshelyek betöltésére megfelelő munkavállaló kiválasztása, a jelentkezők személyes adatainak kezelése

kezelt adatok köre: név, születési név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, képzési adatok, fénykép, e-mail cím, telefonszám, az érintett által megadott egyéb adatok

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5 § (1) a) és 6. § (6) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: az adatfelvételtől számított 1 évig

adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan
7.2. Adatkezelő a http://ibiden.hu/ honlapot üzemelteti.

Nem személyhez kötött információkat korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így adatkezelést nem valósít meg.

A honlapon lehetősége van a látogatónak az IBIDEN Hungary Gyártó Kft. által meghirdetett állásokra közvetlenül jelentkezni.

adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-80295/2014

adatkezelés célja: az online kapcsolatfelvétel, állásra történő jelentkezés biztosítása.

kezelt adatok köre: név, születési név, telefonszám, lakcím, e-mail cím, szakképzettség, iskolai végzettség, idegen nyelv tudás, fénykép, egyéb az érintett által megadott adatok.

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5 § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: a kapcsolatfelvételtől számított 1 év

adattárolás módja: elektronikusan

Dunavarsány, 2015. április 20.